Walory przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego

Babiogórski Park Narodowy w porównaniu do innych parków nie zajmuje ogromnej powierzchni, lecz mimo to jest bardzo zróżnicowany – ma wiele walorów przyrodniczych i nie brakuje w nim unikalnych gatunków fauny i flory.

Babiogórski Park Narodowy w liczbach

Jest tutaj niemal 4500 gatunków i podgatunków zwierząt, prawie 650 gatunków roślin naczyniowych, 280 gatunków mszaków, a także ponad 1300 różnych grzybów i porostów. Dodatkową wartością jest obecność wielu cennych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, które są pod ochroną gatunkową. Wiele z nich ma też dużą wartość w skali globalnej.

Przyroda ożywiona

Babiogórski Park Narodowy, mimo że nie jest duży, wyróżnia się znaczną różnorodnością biologiczną – można w nim podziwiać najróżniejsze gatunki przyrody ożywionej i nieożywionej. Właśnie to zróżnicowanie gatunkowe jest jedną z cech charakterystycznych Parku, to ono dodatkowo podnosi walory przyrodnicze tego terenu.

Mnogość gatunków, kolorów, kształtów czy form spotykanych w jednak trudnym terenie to największa wartość polskich Beskidów. Ważna jest też budowa układów, w jakich jest ułożona np. roślinność – dokładnie zbiorowiska roślin oraz piętra klimatyczno-roślinne. Wiele z nich występuje jedynie tutaj. Nie bez znaczenia jest złożoność klimatu najwyższych partii Beskidów.

Walory przyrodnicze i ogromne zróżnicowanie

Bardzo duże zróżnicowanie roślinne idzie w parze ze złożonym system organizmów żywych. Wpływają one na siebie, są zależne i decydują o możliwości przetrwania wielu populacji. Występowanie roślin i zwierząt predysponowanych do życia na tym terenie świadczy o bogactwie nisz ekologicznych na Babiej Górze. Na terenie parku wyróżniamy również gatunki unikalne – zespoły roślinne będące jedynie tutaj. Mowa o dwóch zespołach wysokogórskich – Junco trifidi-Festucetum airoidis oraz Saxifrago-Festucetum versicoloris.

Rośliny Babiogórskiego Parku Narodowego

Duża liczba i zróżnicowanie gatunków roślin naczyniowych oraz bogactwo bioflory sprawia, że babiogórski teren zachwyca swoim bogactwem. Występują tu głównie ekosystemy typowo górskie, odpowiednio do charakteru Babiej Góry. Jest tu mianowicie wiele gatunków roślin wysoko położonych – 125 gatunków uznano za gatunki górskie i 370 gatunków niżowo-górskich. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego jest też 67 gatunków roślin objętych prawną ochroną gatunkową oraz 4 gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Zwierzęta Babiogórskiego Parku Narodowego

Na Babiej Górze jest wielu reprezentantów poszczególnych grup – wyróżnia się tu niemal 4500 różnych gatunków. Wśród nich szeroką grupę stanowią bezkręgowce (głównie owady), co ma związek z różnorodnością gatunkową roślin i układem pięter roślinnych, a także 188 kręgowców (przewaga ptaków). Pozostałe gatunki można spotkać w wielu strefach.

Bogactwo roślinne i faunistyczne widzimy głównie w dolnym reglu Parku. Główną przeszkodą dla występowanie poszczególnych zwierząt jest górna granica lasu. Widać to na przykładzie między innymi owadów, mięczaków czy owadów – jak występowanie chrząszczy w piętrze alpejskim i na piętrze regla dolnego. Warto też dodać, że strefy alpejska i kosodrzewiny są w pewnym sensie odizolowane.

fot. Tama66 / Pixabay