Warsztaty przyrodnicze pod Babią Górą

Podstawowym celem parku narodowego, są działania mające na celu realizację szeroko pojętej idei ochrony przyrody, jej unikatowych walorów i cennych elementów, coraz częściej zagrożonych ekspansją człowieka. Obok działań ochronnych, bezpośrednio związanych z zachowaniem bogactw przyrodniczych na poczesne miejsce wybija się również troska o właściwą działalność edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży jak również do kadry nauczycielskiej, realizującej działalność oświatową w szkołach.

Kierując się tymi założeniami Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego, organizuje cyklicznie warsztaty dla nauczycieli szkół z terenów położonych w najbliższym sąsiedztwie Parku. Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z różnymi zagadnieniami tak dotyczącymi babiogórskiej przyrody jaki i form edukacji ekologicznej. Zdobyte informacje każdy z nauczycieli będzie mógł wykorzystać w realizacji własnych programów dydaktycznych w swojej szkole. W latach ubiegłych już dwukrotnie organizowano tego typu zajęcia, poświęcone różnorodnym tematom z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego jak również fauny i flory Babiej Góry. W trakcie trwania obu edycji warsztatów poruszano m.in. takie zagadnienia jak regionalizm, detal architektoniczny budownictwa ludowego, historia terenu Zawoi i Orawy, Babiogórski Park Narodowy jako rezerwat biosfery.

Kontynuując cykl i formę zajęć z lat poprzednich, odbyła się kolejna edycja warsztatów. Tym razem tematyka prezentowanych zagadnień, dotyczyła walorów krajobrazowych i przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz sposobów wykorzystania sąsiedztwa Parku w trakcie prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej. W trakcie realizacji zajęć, starano się położyć nacisk szczególnie na zagadnienia poświęcone środowisku przyrodniczemu Babiej Góry i jego różnorodności. Starano się aby zajęcia prowadzone były w interesujący sposób, tak aby wyjść naprzeciw potrzebom ludzi zajmujących się oświatą w szkołach i podsunąć parę pomysłów ciekawych lekcji przyrody lub biologii, które mogłyby się odbyć na babiogórskich szlakach.

Zajęcia podzielone zostały na dzień „terenowy” – podczas którego zwiedzani szlaki Babiej Góry oraz omawiano m.in.: formy ochrony przyrody w BgPN, monitoring przyrodniczy, zagadnienia związane z babiogórską florą i fauną jak również aspekty związane z turystyką na szlakach Babiej Góry. Dodatkowo zwiedzono Wystawę Stałą Ośrodka Edukacyjnego. Podczas dnia „wykładowego” prowadzono prelekcje i pokazy dotyczące wybranych zagadnień przyrodniczych i metodycznych. W trakcie zajęć prelegenci omawiali m.in. problematykę związaną z dydaktyką nauczania przyrody, wykorzystanie multimediów w procesie edukacji ekologicznej, jak również spojrzenie na przyrodę poprzez pryzmat sztuki. Zajęcia zakończone zostały uroczystym wręczeniem uczestnikom dyplomów, ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podobni jak w latach ubiegłych Warsztaty organizowane były przy współpracy z Orawskim Centrum Kultury i Sportu oraz MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, który firmował również świadectwa.

Mamy nadzieję iż w dalszym ciągu działalność ta będzie spotykała się z dużym udziałem i zaangażowaniem nauczycieli oraz społeczności lokalnych podbabiogórskich gmin.

Materiał archiwalny, Tomasz Urbaniec